Voorwaarden - Webdesign @ Computer and more

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven en 1e jaar NL domeinnaam, daarna € 9,99 per domeinnaam.

Heeft u een pakket afgesloten met xx aanpassingen per jaar en komt u daar boven dan kunt u kosteloos u pakket verhogen.
Het nieuwe jaar abonnement gaat dan opnieuw in vanaf die datum, het reeds betaalde resterende bedrag/looptijd wordt verrekend met het nieuwe pakket.
Heeft u een pakket afgesloten met xx aanpassingen per jaar en komt u daar boven dan is de prijs voor een aanpassing € 30,- inclusief BTW


Wat is een aanpassing, op het moment dat u Computer and more een opdracht geeft tot een aanpassing op uw website per opdracht = 1 aanpassing.
Wij passen uw bestaande website pagina's aan of plaatsen een nieuwe pagina een gehele nieuwe of gedeeltelijk ingrijpende aanpassing van uw website, zoals achtergronden, hoofd en voet kleuren, menubalken etc etc vallen hier niet onder.


Prijzen gelden voor 1 jaar, contract loopt 1 jaar vanaf afsluiten en wordt per jaar automatisch verlengd.

Opzeggen dient minimaal 2 maanden voor het aflopen van het contract schriftelijk te gebeuren, dit ivm hosting,domeinregistratie etc.
U  krijgt ongeveer 2,5 maand voor het aflopen uw nieuwe factuur voor het komende jaar, zodat u de tijd heeft om eventueel het contract op te zeggen


Algemene Voorwaarden Computer and More1 Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Computer and More betreffende de reparatie, onderhoud van computers, laptops, componenten, randapparatuur, leenartikelen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Met de afnemer wordt bedoeld een ieder die uit vrije wil een overeenkomst aangaat met Computer and More. Dit betreft zowel particuliere als zakelijke klanten.
1.3 Computer and More heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.


2 Overeenkomsten
2.1 Zolang er geen betaling of tenminste een aanbetaling is ontvangen, is de overeenkomst niet definitief en kan deze te allen tijde door Computer and More zonder opgave van reden geannuleerd worden.
2.2 Computer and More heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.
2.3 Mocht de afnemer toch willen afzien van de aankoop of dienst, dan kan de bestelling of afspraak binnen 24 uur nadat deze gedaan is, geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. De afnemer krijgt van ons een annuleringsbevestiging per e-mail. Mocht er al een bedrag overgemaakt zijn naar het rekeningnummer van Computer and More, dan zal dit bedrag teruggestort worden op de rekening van de afnemer.


3 Prijzen
3.1 Alle prijzen die wij vermelden, zijn inclusief 19 % BTW mits anders vermeld. U ontvangt op verzoek een gedetailleerde factuur.
3.2 De artikelen en diensten van Computer and More worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling/reparatie. Prijzen kunnen naderhand gewijzigd worden. Er kan in dat geval door de afnemer niet alsnog aanspraak gemaakt worden op enige restitutie van geld.
3.3 Computer and More levert haar diensten ook buiten kantooruren aan bedrijven. Wij brengen dan echter wel een toeslag van 25% bovenop de normale tarieven in rekening. De toeslag van 25% geldt van maandag t/m zaterdag tussen 19.00 uur en 22.00 uur en gedurende de gehele zondag.


4 No Cure - No pay
4.1 Als Computer and More bij het repareren van de computer of bij het oplossen van problemen van de afnemer op een probleem stuit dat wij niet kunnen verhelpen, dan brengt Computer and More hiervoor geen kosten in rekening.
4.2 Computer and More besteedt hooguit 1 uur op basis van No Cure, No Pay en beslist dan of het zin heeft om met uw probleem verder te gaan.


5 Service contracten
5.1 Computer and More kan op verzoek individuele Servicecontracten samenstellen met een looptijd van 1 jaar. Uiterlijk drie weken voor het aflopen van het Servicecontract nemen wij contact op met de afnemer met de vraag of deze het Servicecontract wil verlengen.
5.2 Mocht de afnemer de overeenkomst met betrekking tot een bestaand Servicecontract tussentijds willen ontbinden, dan is onder geen enkele voorwaarde restitutie van geld mogelijk. In de volgende gevallen maken wij echter een uitzondering:
5.2.1 Wanneer de afnemer verhuist naar een woonplaats buiten het servicegebied van Computer and More .De afnemer moet dit echter wel kunnen aantonen.
5.2.2 Bij langdurige ziekte van de afnemer.
5.2.3 Bij overlijden van de afnemer.
5.3 De afnemer heeft bij een Servicecontract recht op een vooraf vastgesteld aantal servicebeurten. Mocht er zich daarbuiten onverwachts toch een probleem voordoen, dan brengt Computer and More hier geen servicekosten voor in rekening (dit is dus exclusief eventuele materiaal- en kilometervergoeding).


6 Betalingen
6.1 Na het voltooien van de dienst(en) dient als volgt betaald te worden:
6.1.1 Geschiedt de reparatie of dienstverlening bij de afnemer aan huis, dan betaalt de afnemer contant aan de monteur of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
6.1.2 De afnemer heeft de computer bij Computer and More ter reparatie gebracht: De betaling geschiedt na reparatie bij afhalen van de computer  of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
6.1.3 De monteur haalt de computer bij de afnemer thuis op en repareert deze bij Computer and More: De betaling geschiedt als de monteur de computer bij de afnemer aflevert  of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.  NB. Zie hiervoor ook artikel 8 Kilometervergoeding.
6.2 In behandeling genomen klachten en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6.3 Niet tijdige betaling geeft Computer and More het recht om de diensten en/of producten die zij is/was overeengekomen met de in gebreke gebleven afnemer op te schorten of te annuleren. Computer and More is daarbij niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die ten gevolge van de opschorting/annulering kan optreden bij de afnemer.
6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Computer and More het recht een bedrag van 25% van het verschuldigde bedrag per maandelijkse overschrijding  aan extra administratiekosten op te leggen aan de afnemer.
6.5 Producten blijven eigendom van Computer and More totdat het volledige verschuldigde bedrag betaald is.
6.6 Bij annulering  van producten die reeds door Computer and More bestelt zijn is de afnemer verplicht tot betaling van de helft van het bedrag van het/de bestelde product(en)


7 Verhuur / uitleen
7.1 De leen / verhuur duur gaat per week. U betaalt dus per week, ook al heeft u het artikel minder dan een week gebruikt.
7.2 Wanneer u een artikel wilt lenen / huren bij Computer and More wordt er vooraf naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gevraagd. Een kopie daarvan dient u bij aflevering van het geleende / verhuurde artikel te overhandigen.
7.3 Voor elke uitgeleend / verhuurd artikel, vraagt Computer and More een waarborgsom. Deze kan contant of vooraf met pin worden betaald. De hoogte van de waarborgsom vindt u terug op onze website.
7.4 Indien het artikel in goede staat bij Computer and More terugkomt, krijgt u de waarborgsom retour minus het bedrag wat u Computer and More verschuldigd bent.
7.5 Waarborgsommen van € 100,- of meer worden, uit veiligheidsoogpunt, niet contant terug betaald, maar worden op dezelfde dag van retour van het artikel, op uw bank- of girorekening overgemaakt.


8 Kilometer vergoeding / voorrijkosten
8.1 Bij computerservice aan huis betaalt u een kilometervergoeding: Kilometervergoeding wordt berekent vanaf postcodegebied 6566ZJ. Hiervoor geldt een kilometervergoeding van 65 eurocent per kilometer. Voor deze berekening wordt uitgegaan van de route planner TomTom ( snelste route ), binnen een straal van 10 km vanaf postcode 6566 ZJ betaalt u geen vergoeding.
8.2 In het geval van No cure, No pay, bent u wel de kilometervergoeding verschuldigd.


9 Aansprakelijkheid
9.1 Computer and More is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:
9.1.1 Wegens niet, of niet tijdige levering van bestelde goederen.
9.1.2 Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
9.1.3 In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 10.
9.1.4 Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
9.1.5 Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Computer and More bevinden.
9.1.6 Voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
9.1.7 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
9.1.8 Voor schade veroorzaakt door geleverde software.
9.1.9 Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op alle typen informatiedragers.
9.1.10 Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
9.2 Indien Computer and More in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Computer and More slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.3 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Computer and More nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
9.4 De afnemer zal Computer and More vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Computer and More.
9.5 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Computer and More.


10 Overmacht
10.1 Computer and More kan niet aansprakelijk worden geacht voor zaken die niet te voorspellen of te voorzien waren ten tijde van de bestelling/ reparatie van producten van de afnemer. Hiermee worden zaken bedoeld als: staking, ziekte van personeel, vervoersverbod, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, vertraging in de aanvoer, oproer, natuurgeweld, oorlog en andere zaken die redelijkerwijs aangemerkt kunnen worden als zijnde overmacht.
10.2 Computer and More heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Computer and More heeft in geval van overmacht tevens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. Computer and More hoeft in het geval van overmacht geen boete of schadevergoeding te betalen. Computer and More behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
10.3 Computer and More heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming niet binnen zes maanden kan plaatsvinden of helemaal niet door kan gaan. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden zonder dat de afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
10.4 De in dit artikel genoemde voorvallen zullen zo veel mogelijk in overleg met de afnemer afgehandeld worden.


11 Garantie
11.1 Computer and More staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
11.2 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Computer and More verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Computer and More zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
11.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
11.3.1 : Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
11.3.2 Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties die niet door of namens Computer and More zijn verricht.
11.3.3 Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
11.3.4 Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden en/of gebruikt.
11.3.5 Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires / componenten cq onderdelen.
11.3.6 Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


12 Bezwaren/klachten
12.1 Algemene klachten over geleverde producten of klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken/ facturen, dan wel binnen 14 dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is/ontdekt had moeten worden, met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Computer and More kenbaar gemaakt te worden. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk of per E-mail. Na het verstrijken van deze termijn wordt Computer and More geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken/facturen als juist erkent.
12.2 Openstaande bedragen dienen te allen tijde tijdig te worden betaald, ook wanneer er een klacht is ingediend of een klachtenprocedure loopt.
12.3 Wanneer een klacht door Computer and More wordt erkend, dan heeft Computer and More het recht om te beslissen wat er daarna gaat gebeuren. Dit zal veelal in overleg met de afnemer gebeuren. Computer and More heeft echter wel het recht om uiteindelijk te beslissen welke actie ondernomen gaat worden. Zo kan er bijvoorbeeld een soortgelijk product worden verzonden naar de afnemer, ook is gehele restitutie van het betaalde bedrag mogelijk. Dit alles zal in overleg plaatsvinden. Computer and More zal nimmer overgaan tot het betalen van een schadevergoeding. Computer and More is niet verantwoordelijk voor geleden schade van de afnemer. Zie ook artikel 9 : Aansprakelijkheid.
12.4 De afnemer dient in een voorkomend geval Computer and More voldoende gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.


13 Ontbinding
13.1 Indien de afnemer failliet gaat, of onder curatele gesteld wordt, als er sprake is van beslaglegging of overlijden, dan wel op een andere wijze van rechtswege in verzuim blijft, dan mag Computer and More openstaande bedragen terstond opeisen van de afnemer.
13.2 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijden eerst Computer and More schriftelijk in verzuim stellen. Dit kan via de post en via de e-mail. De afnemer zal Computer and More een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. Deze tekortkomingen dienen door de afnemer nauwkeurig schriftelijk te worden omschreven.
13.3 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, op het moment dat hij of zij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
13.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Computer and More verrichte prestaties, en heeft Computer and More recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


14 Onvoorzien
14.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet beslist Computer and More naar redelijkheid en billijkheid.

Aldus opgemaakt op 1 november 2009 te Millingen aan de Rijn.Laatst aangepast : 13-04-2010

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu